ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Scheppingsstraal van Gurdjieff visueel voorgesteld

Een visuele ontvouwing van een Symbool van de Kosmos en zijn Wetten.
door Tsenne Kikke - vrijdag 18 januari 2019 16:46

Reeds eerder schreef ik dat volgens George Ivanovitch Gurdjieff in het Absolute, evenals in al het andere, drie krachten werkzaam zijn, namelijk: de actieve, de passieve en de neutraliserende kracht. Maar aangezien alles in het Absolute naar zijn aard één geheel vormt, vormen de drie krachten ook één geheel. Bovendien bezitten de drie krachten bij de vorming van één onafhankelijk geheel een volkomen en onafhankelijke wil, een volledig bewustzijn, en een volledig begrip van zichzelf en van alles wat zij doen.

Het denkbeeld van de eenheid der drie krachten in het Absolute vormt de grondslag van vele oude leringen: de inwezenlijke en ondeelbare Drie-­eenheid, de Trimurti, zijnde: Brahma, Vishnu en Shiva - of: de Vader, Zoon & Heilige Geest - of: de Actieve Kracht, de Tegenwerkende Kracht en Verzoenende Kracht, enzovoorts.

De drie krachten van het Absolute, één geheel vormend, scheiden en verenigen zich naar eigen wil en eigen besluit, en op de punten van samenkomst scheppen zij verschijnselen; of 'werelden'. Deze werelden, ge­schapen door de wil van het Absolute, zijn in alles wat hun eigen bestaan betreft volkomen afhankelijk van deze wil.

In ieder van deze werelden zijn de drie krachten wederom werkzaam. Daar ieder van deze werelden thans echter niet meer het geheel is, maar slechts een deel, vormen de drie krachten in hen ook niet meer één geheel. Het zijn nu drie willen, drie 'bewustzijnen', drie eenheden. Ieder van de drie krachten sluit de mogelijk­heid van alle drie de krachten in zich, maar in het ontmoetingspunt dezer drie krachten openbaart elk slechts één beginsel: het actieve, het passieve of het neutraliserende.

De drie krachten vormen tezamen een drieheid, die nieuwe verschijnselen voortbrengt. Maar deze drieheid is iets anders, zij is niet die welke in het Absolute was waar de drie krachten een ondeelbaar geheel vormden, één enkele wil bezaten en één enkel bewustzijn. In de werelden van de tweede orde zijn de drie krachten thans verdeeld en hun ontmoetingspunten zijn van andere aard. In het Absolute worden het moment en het punt van hun ontmoeting bepaald door hun enkelvoudige wil. In de werelden van de tweede orde, waar niet langer één enkelvoudige wil bestaat maar drie 'willen', worden de werkingspunten ieder bepaald door een afzonderlijke wil, onafhankelijk van de andere, en zodoende wordt het ontmoetingspunt toevallig of mechanisch. De wil van het Abso­lute schept de werelden van de tweede orde en bestuurt ze, maar hij be­heerst niet hun scheppend werk, waarin een mechanisch element zijn intrede doet.

Laten wij ons het Absolute voorstellen als een cirkel en daarin een aantal andere cirkels, werelden van de tweede orde. Laten wij één van deze cirkels beschouwen.

Het Absolute wordt aangeduid met het getal 1, omdat de drie krachten in het Absolute één geheel vormen, en de kleine cirkels duiden wij aan met het getal 3, omdat in een wereld van de tweede orde de drie krachten reeds gescheiden zijn.

In elk van de werelden van de tweede orde scheppen de drie geschei­den krachten wanneer zij samentreffen nieuwe werelden van de derde orde. Laten wij één van deze werelden bekijken. De werelden van de derde orde, geschapen door de drie krachten die half-mechanisch werken, zijn niet langer afhankelijk van de enkele wil van het Absolute maar van drie mechanische wetten. Deze werelden zijn geschapen door de drie krachten. En eenmaal geschapen, openbaren zij drie nieuwe eigen krach­ten. Het aantal krachten dat in de werelden van de derde orde werkzaam is, zal dus zes zijn. In het diagram wordt de cirkel van de derde orde aangeduid door het getal 6 (3 + 3).

In de werelden van de derde orde worden werelden van een nieuwe orde, de vierde orde, geschapen. In de werelden van de vierde orde zijn de drie krachten van de wereld van de tweede orde, de zes krachten van de wereld van de derde orde en drie eigen krachten werkzaam, in totaal dus twaalf krachten.

Wij nemen één dezer werelden en duiden deze aan met het getal 12 (3 + 6 + 3). Aangezien zij onderworpen zijn aan een groter aantal wetten, staan deze werelden nog verder af van de enkele wil van het Absolute en zijn zij nog mechanischer.

De werelden die in deze werelden geschapen worden, zullen beheerst worden door vierentwintig krachten (3 + 6 +12 + 3).

De werelden die in deze werelden geschapen worden, zullen beheerst worden door achtenveertig krachten en wel als volgt: drie krachten van de wereld volgend op het Absolute, zes van de daaropvolgende, twaalf van de daaropvolgende, vierentwintig van de daaropvolgende en drie van zichzelf (3 + 6 + 12 + 24 + 3) - acht­enveertig in totaal.

De werelden geschapen in de werelden 48 zullen beheerst worden door 96 krachten (3 + 6 +12 + 24 + 48 + 3). De werelden van de volgende orde, zo deze bestaan, zullen beheerst worden door 192 krachten, enzovoorts.

Als wij één van de vele in het Absolute geschapen werelden nemen, dat wil zeggen: een wereld 3, zal dit de wereld zijn die het totaal aantal met onze Melkweg overeenkomende sterrenwerelden voorstelt. Als wij één van de in deze wereld geschapen werelden nemen, een wereld 6, zal deze de verzameling sterren zijn die wij de Melkweg noemen. Wereld 12 zal één van de zonnen zijn die de Melkweg vormen - onze zon. Wereld 24 zal de planetaire wereld zijn, dat wil zeggen: alle planeten van het zonnestelsel. Wereld 48 zal de aarde zijn. Wereld 96 zal de maan zijn. Wanneer de maan een satelliet zou hebben, zou dit wereld 192 zijn, enzovoorts.

De keten van werelden, met als schakels het Absolute, alle werelden, alle zonnen, onze zon, de planeten, de aarde en de maan, vormt de 'scheppingsstraal' waarin wij ons bevinden.

De scheppingsstraal is voor ons 'de wereld' in de ruimste zin van het woord. Maar natuurlijk is de scheppingsstraal alleen voor ons 'de wereld', want het Absolute geeft het aanzijn aan een groot aantal, misschien zelfs een oneindig aantal ver­schillende werelden, die ieder het beginpunt vormen van een nieuwe en afzonderlijke scheppingsstraal.

Bovendien bevat ieder van deze werelden een aantal werelden die een verdere splitsing van de scheppingsstraal beteke­nen, en van deze werelden kiezen wij er slechts één uit, namelijk: onze Melkweg.

De Melkweg bestaat uit een aantal zonnen, maar van deze zonnen kiezen wij wederom slechts één zon, de zon die het dichtst bij ons is, waar wij onmiddellijk van afhankelijk zijn, waarin wij leven, ons bewegen en ons zijn hebben. Ieder van de andere zonnen betekent een verdere splitsing van de straal, maar wij kunnen deze stralen niet op dezelfde wijze be­studeren als onze eigen straal, dat wil zeggen: de straal waarin wij ons bevinden.

Voorts staat in ons zonnestelsel de planetenwereld ons nader dan de zon zelf; en in de planetenwereld is de aarde, de planeet waarop wij leven, het allerdichtste bij. Wij behoeven de andere planeten niet op dezelfde wijze te bestuderen als de aarde, wij kunnen ermee volstaan ze alle tezamen te beschouwen, dat wil zeggen: op een veel kleinere schaal dan de aarde.

Het aantal krachten in iedere wereld - 1, 3, 6, 12, enzovoort - ­duidt het aantal wetten aan waaraan die wereld onderworpen is.

Hoe minder wetten er in een bepaalde wereld zijn, des te dichter staat zij bij de wil van het Absolute; hoe meer wetten er in een bepaalde wereld zijn, des te groter is het mechanische element, en des te verder is zij van de wil van het Absolute verwijderd. Wij leven in een wereld die onderworpen is aan achtenveertig orden van wetten, dat wil zeggen heel ver van de wil van het Absolute en in een zeer afgelegen en duistere uit­hoek van het heelal.

Op deze wijze helpt de scheppingsstraal ons onze plaats in de wereld te bepalen en ons van deze plaats bewust te worden. Maar zoals u ziet, zijn wij nog niet ingegaan op de kwestie van invloeden. Om het verschil tussen de invloeden der verschillende werelden te begrijpen, dienen wij ons begrip van de wet van drie te verdiepen; en dan verder nog een andere fundamentele wet te bestuderen - de Wet van Zeven, of: de Wet der Octaven.

Besluit...

Het Absolute, dat wil zeggen: de staat der dingen waarin het Al één Geheel vormt, is als het ware de oerstaat der dingen, waaruit door deling en differentiatie de verscheidenheid der door ons waargenomen verschijn­selen voortkomt. De mens leeft in al deze werelden, maar op verschillende wijze.

Dit betekent, dat hij in de eerste plaats beïnvloed wordt door de meest nabije wereld, de hem omringende wereld waarmee hij in direct contact staat, en waarvan hij deel uitmaakt. De werelden, die verder weg zijn, be­ïnvloeden de mens ook, zowel direct als via de tussenliggende werelden, maar hun inwerking is omgekeerd evenredig met hun afstand – of, met de mate waarin zij van de mens verschillen. In elk geval be­reikt de directe invloed van het Absolute de mens niet. Maar de invloed van de eerstvolgende wereld, en die van de wereld der sterren, waarvan onze Zon de meest belangrijke is, zijn reeds volkomen duidelijk in het leven van de mens, hoewel de wetenschap ze in het geheel niet kent.

Bron: OZNHW blz. 90-94

Dit alles kan op de volgende manier visueel worden voorgesteld... (De pianomuziek is van Gurdjieff).

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, weldra kan je je ook als eclecticus inschrijven!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht