ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Mesmerisme is een begrip waarvan momenteel nog maar weinig sprake is

Mesmerisme heeft betrekking op de leer die Franz Anton Mesmer, een Duits arts en astroloog, ons ooit bracht
door Tsenne Kikke - vrijdag 28 december 2012 9:50

Magnetiseurs zouden via handoplegging aandoeningen kunnen genezen door hun eigen magnetische kracht te gebruiken om de energiestroom van hun patiënten weer in evenwicht te brengen. Zij zouden ook op afstand kunnen genezen met behulp van voorwerpen die zij met hun eigen magnetische kracht opladen.

Franz Anton Mesmer, een Duits arts en astroloog, leefde van 23 mei 1734 tot 5 maart 1815 en ontdekte datgene wat hij het 'dierlijk magnetisme' noemde en waarnaar later vaak gerefereerd werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmer's ideeën en praktijken leidde James Braid (1795-1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842.

In het kort. Mesmer leefde in de veronderstelling dat magneten de tegenhangers waren van de natuurlijke magneten, zijnde: de zon, de maan, de aarde en de planeten. Deze 'kunstmatige magneten' werden gebruikt om kunstmatige eb en vloed in het lichaam te veroorzaken teneinde de harmonie in het menselijke lichaam te herstellen door strijkende bewegingen, hetzij met de handen of met behulp van magneten, langs dat lichaam te maken.

Voordat Mesmer naar Parijs kwam, was hij arts in Wenen, getrouwd met een tamelijk rijke dame. Hij woonde op een fraai landgoed, waar hij open hof hield. Hij was nooit een bijzonder ijverige dokter geweest, beoefende bij voorkeur de muziek, maar studeerde veel en had iets van de ernstige grondigheid, die zijn landgenoten kenmerkt.

Tot hij op een goede dag de therapeutische waarde van het magnetisme leerde ontdekken. Nadat het denkbeeld van de geneeskracht van magneten in hem opgekomen was, besloot hij een proef te nemen door magneten op de patiënten te leggen, om zo de pijn, of de ziekte er uit te trekken. De eerste proef had succes. En het aantal van zijn genezingen steeg dusdanig, dat hij de sensatie van de stad en het schandaal van zijn beroep werd.

Mesmer leefde in de veronderstelling dat magneten de tegenhangers waren van de natuurlijke magneten, zijnde: de zon, de maan, de aarde en de planeten. Deze 'kunstmatige magneten' werden gebruikt om kunstmatige eb en vloed in het lichaam te veroorzaken teneinde de harmonie in het menselijke lichaam te herstellen door strijkende bewegingen, hetzij met de handen of met behulp van magneten, langs dat lichaam te maken.

Mar langzaam aan stapte hij af van zijn 'dierlijk magnetisme' en redeneerde als volgt: "Het magnetische ijzer komt met de meteoren op Aarde. Meteoren worden door de planeten afgestoten. De magneet heeft dus de eigenschappen van de planeten. De planeten hebben aantrekkingskracht, evenals de magneet.

Er bestaat een wederzijdse invloed tussen dit afgebroken stuk planeet en de moederplaneet. Deze invloed heeft waarschijnlijk dezelfde stoffelijke uitwerking als de kortgeleden door Franklin ontdekte elektriciteit. Het is onzichtbaar, ontastbaar, niet zintuiglijk waar te nemen, zijn bestaan kan alleen bewezen worden door de kracht die hij uitoefent. Dat de planeten de Aarde en het menselijk organisme beïnvloeden, is bewezen. De getijden, de atmosfeer, het weer, de maandstonden van de vrouw, epidemieën, krankzinnigheid, de crisis bij ziekten, dit alles zijn voorbeelden van de invloed der planeten. Daarom kunnen deze kleine stukjes planeet, of andere magneten die men kunstmatig vervaardigt, een dusdanige invloed uitoefenen op onze lichamen en in het bijzonder op ons zenuwstelsel. Elektriciteit circuleert door onze lichamen. Op dezelfde wijze zijn wij van het subtiele planetaire fluïdum doordrongen. Dit fluïdum in het lichaam reageert op het fluïdum dat door de planeten of magneten uitgestraald wordt.

Dit was in Mesmer's tijd een bruikbare filosofie. Dat filosofie geen bruikbare geneeskunde is, was zijn schuld niet. Nadat Mesmer deze filosofische sprong had gedaan, vond hij zich voldoende gerechtvaardigd om door te gaan met zijn behandelingen. De wetenschap had haar zegen gegeven.

Met een rein geweten ging hij dus voort met alle soorten van mensen en alle soorten van ziekten te genezen, ... tot er iets verrassends gebeurde. Hij ontdekte tot zijn verbazing dat hij de mensen evengoed zonder magneten kon genezen! Hij kon ze genezen met elk stuk metaal, steen, glas, papier, of wat ook.

"Het moet mogelijk zijn, dat niet alleen ijzer, maar ook andere stoffen van de magnetische kracht kunnen doordrongen worden," redeneerde hij. "Klaarblijkelijk ben ik het, die het fluïdum van het ene voorwerp op het andere overbreng. Alles wat ik dus aanraak, wordt een medium dat de genezende kracht overdraagt."

Een tijdlang was zijn medisch geweten tot rust gekomen. Hij kon weer doorgaan met mensen te genezen, in de volle overtuiging dat hij orthodoxe geneeskunde uitoefende, totdat hij plotseling ontdekte dat hij in het geheel geen gemagnetiseerd voorwerp nodig had. Met zijn handen alleen kon hij het planetaire fluïdum overbrengen. Hij behoefde de mensen alleen maar aan te raken om ze te genezen!

De magneten waren dus overbodig. Hijzelf was de bron van het planetaire fluïdum, dat van hem op de patiënten uitstraalde. Dit fluïdum was een werkelijke, stoffelijke kracht, zijn genezingen werden niet bereikt door de goedgelovigheid der patiënten en ongeoorloofde psychische invloed van zijn kant, zoals de afgunstige Weense doktoren beweerden, maar door een fysieke overdracht. De verbeelding had er niets mee te maken.

Hij stond op het punt om één der grootste ontdekkingen van de moderne geneeskunde te doen, maar de laatste stap kon hij niet maken. Zelfs toen hij merkte dat hij zijn patiënten niet eens hoefde aan te raken, ze niet behoefde te benaderen of aan te kijken, maar dat hij het gewenste effect uitsluitend door zijn aanwezigheid kon bereiken, maakte hij geen verdere gevolgtrekkingen. Tot het einde toe klampte hij zich vast aan de theorie van het planetair fluïdum, nooit kwam hij tot het inzicht van de ware aard van de kracht die hij uitoefende, namelijk suggestie en hypnose.

Mesmer heeft zijn leven lang tegen het woord 'verbeelding' gevochten. In zijn tijd was de psychologie nog geen wetenschap, en iedere dokter die beweerd zou hebben dat hij de mensen genas door hun geest te beïnvloeden, zou zich hiermede onder de kwakzalvers der geneeskunde geplaatst hebben, of onder de wonderdokters, priesters en heiligen, die door het geloof genezen. Mesmer was indertijd wel degelijk gedwongen een fysiologische verklaring voor zijn behandeling te zoeken. De psychologie had toen nog geen enkele waarde.

Kortom: Van het Mesmerisme tot hypnose, van hypnose tot psychoanalyse lijkt, oppervlakkig gezien, slechts een korte weg. Maar zo eenvoudig was het niet. In de eerste plaats verzette zich de wetenschap. Het Mesmerisme werd verachtelijk gemaakt, men rangschikte het onder de kwakzalverij, men wou er niets mee te maken hebben. En daarbij bleef het gedurende een eeuw.

In wezen moeten we wachten tot het jaar 1840 toen een jonge man, James Braid genaamd, op het toneel verscheen en de 'neurypnologie' introduceerde; een naam, die hij daarna veranderde in 'neurohypnoses', om het uiteindelijk met de naam 'hypnose' te benoemen.

Maar ondanks deze gehele geschiedenis zijn er vandaag de dag nog altijd mensen die claimen anderen via handoplegging te kunnen genezen en noemen zich, bijvoorbeeld, magnetiseurs, die werken met hun eigen magnetisme, net als Mesmer in zijn beginfase.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met Mesmerisme? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Gepost op: 28/12/2012 13:50:51

Kunnen we stellen dat alle Reiki, Reconnection, Quantum Touch etc... naar het land van hypnose kunnen verwijzen? Welke manuele therapië kunnen we dan nog als zuiver beschouwen?


Tsenne Kikke Gepost op: 29/12/2012 1:20:59
Tsenne Kikke

Daar moet eenieder voor zichzelf over beslissen. En, wat bedoel je met 'zuiver'?... In elk geval maakt het thema 'Mesmerisme' deel uit van de Encyclopedia Spiritualia. Of..., moesten we het eruit laten?

A propos, wat Mesmer zelf betreft... Zelfs George I. Gurdjieff beweerde dat hij zeer dicht bij de waarheid zat, maar dat hij zich daarvan niet bewust was.


Gepost op: 29/12/2012 12:39:21

Gurdjieff schrijft over Mesmer dat het een mens was die eerlijk naar de waarheid zocht in verband met het ‘healings-effect’ dat hij ontdekte als hij in de nabijheid van zijn patiënten verkeerde.

Als ik Gurdjieff goed begrijp dan heeft hij het over een dualistische staat in de mens waarvan de ene als een donkere wolk over de directe waarneming ligt. Als Jezus zegt (Matteüs 6: 27): “Wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg ook maar één el toe te voegen?”, dan geeft dit naar mij gevoel hetzelfde idee weer.

Onze geest ligt in het algemeen ingebed in een sfeer van gedachten en begrippen die praktisch volledig bepaald worden door onze opvoeding die dan weer bepaald wordt door de heersende cultuur. We beseffen niet meer dat deze sfeer niets te maken heeft met de directe zuivere waarneming en dat deze sfeer iets is dat aangeleerd en nagebootst is zonder dat daar enige vorm van eerlijk en streng onderzoek in zichzelf aan is voorafgegaan. Gurdjieff zou dit een vorm van formatorisch denken noemen. Zelfs in een maatschappij die zich streng wetenschappelijk noemt, ontsnapt de gewone mens niet aan dit vooroordeel. Hij heeft zijn geloof in priesters gewoon vervangen door geloof in priesters die de naam ‘wetenschapper’ dragen. Met andere woorden: “Hij neemt weer gewoon aan wat anderen zeggen dat de waarheid is.”

Geef mij jou begrippen en ik zeg je wie je bent. Dat is de status waarin de mens naar zijn eigen wezen en dat van een ander kijkt. Schouwen zonder oordelen is niet meer mogelijk en het is deze onechte toestand die Gurdjieff hypnose noemt. Maar hij zegt er direct bij dat de mens deze toestand niet als zodanig omschrijft, maar enkel de geconcentreerde vormen ervan herkend waarin  de patiënt zich vrijwillig aan de hypnotiseur overgeeft. De andere hypnosevorm die de naam opvoeding draagt, is op een moment in ons leven gekomen toen we als heel jong kind nog geen weerwoord hadden omdat ons denken nog niet ontwikkeld was. Hierdoor kunnen we deze leeftijdsfase niet bewust als gedachtebeeld terug oproepen en herkenen we ze niet als een vorm van hypnose.

Wat de mens ten onrechte de waaktoestand noemt, is in wezen een vorm van hypnose en dus slaap omdat we al wakker zijnde dromen. En wat men placebo en nocebo noemt, kun je volgens mij eveneens een vorm van hypnose noemen.

Reiki, pranahealing, mesmerisme, enz. zijn dus in feite hypnosetechnieken die een vorige negatieve hypnotische toestand moet vervangen door een positieve hypnosetoestand. Maar het blijft dus en vorm van hypnose en dus ook van slaap. Maar het in nu eenmaal verboden om iemand tegen zijn (eigen) wil in wakker te maken omdat dit een vorm van agressie uitlokt. ‘Maak geen slapende honden wakker’, zegt het spreekwoord.  Men vergeet bij al deze ‘healing-technieken’ te gemakkelijk de woorden van Jezus (Johnnes 8: 11): “Ga heen en zondig van nu af niet meer.”                         


Gepost op: 30/12/2012 16:02:52

NB: Wat Gurdjieff alias Beëlzebub schrijft over Mesmer en hypnose komt uit zijn boek ‘Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon’ hoofdstuk 32 blz. 408) In hoofdstuk 33 op blz. 424 van ditzelfde boek beweert Gurdjieff alias Beëlzebub dat hij ook talrijke uni-cerebrale en bi-cerebrale wezens, zoals verschillende viervoeters, vissen en vogels in hypnotische toestand kon brengen. Dit lijkt mij in tegenspraak met wat hij in het vorige hoofdstuk beweert, namelijk ‘dat de eigenschap om te kunnen gehypnotiseerd te worden ons eigen is geworden als gevolg van bepaalde combinaties die zich in onze psyche voordoen als gevolg van de disharmonie in het functioneren van onze algemene presentie’. ‘Deze eigenschap is alleen eigen aan de tri-cerebrale wezens op de planeet aarde; men zou kunnen stellen dat als wezens niet bestonden, er nergens in Ons Grote Heelal ook maar enig wezensbegrip zou bestaan van wat hypnose is.’

Gurdjieff heeft het, als hij spreekt over de scheiding tussen de twee soorten bloedsomloop, hoogst waarschijnlijk  over de scheiding tussen essentie en persoonlijkheid. De persoonlijkheid is dan in feite een vorm van hypnotische toestand. We kunnen dus uit Gurdjieff’s beweringen afleiden dat er alleen op onze planeet aarde persoonlijkheden kunnen bestaan. Als we Gurdjieff zijn beweringen niet als contradictief willen bestempelen, moeten we ervan uitgaan dat met de aarde Wereld 48 wordt bedoeld, en dat als hij over andere planeten spreekt het heeft over Wereld 24. Wat wij vanuit onze aardse zintuigen dus als andere planeten beschouwen, behoort in feite tot Wereld 48. Onze essentie verblijft in Wereld 24. Daar dieren geen persoonlijkheid bezitten, zijn we genoodzaakt Beëlzebub’s bewering over het hypnotiseren van viervoeters, vissen en vogels als een soort metafoor te beschouwen. Misschien verwijst hij naar het gegeven dat vele mensen zich gedragen als uni- en bi-cerebrale wezens in plaats van als tri-cerebrale wezens, en alleen drie opeenvolgende werelden of kosmoi (drie opeenvolgende hersendelen als drie krachten) geven een volledig beeld van de wijze waarop de wetten in het heelal zich manifesteren.  


Tsenne Kikke Gepost op: 30/12/2012 16:26:40
Tsenne Kikke

Beëlzebub is geen onderwerp voor bezoekers van Spiritualia en de inhoud van het boek zelf is dus ook niet geschikt om hier te worden besproken, vooral als de uitgangspunten verkeerdelijk zijn. Bijvoorbeeld: de scheiding tussen de twee soorten bloedsomloop, heeft helemaal niets te maken met de scheiding tussen essentie en persoonlijkheid, enzovoorts. Natuurlijk heeft dit tot gevolg dat een mens met teveel 'misschienen' wordt opgezadekd. :-) Toch apprecieer ik het feit dat je de inhoud aan het bestuderen bent.


Gepost op: 2/01/2013 12:35:13

Rechtzetting: Daar ‘Spiritualia’ niet het geschikte medium is om te schrijven over onderwerpen in ‘Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon’, zie ik mij genoodzaakt mijn rechtzetting (gebaseerd op Angelus zijn kritiek) te plaatsen in een ‘Blog’ eveneens onder de naam ‘Eagle’. De cursief gedrukte tekst is de letterlijke weergave van wat Gurdjieff alias Beëlzebub beweert!


Gepost op: 2/01/2013 12:35:39

Rechtzetting: Daar ‘Spiritualia’ niet het geschikte medium is om te schrijven over onderwerpen in ‘Beëlzebubs verhalen aan zijn kleinzoon’, zie ik mij genoodzaakt mijn rechtzetting (gebaseerd op Angelus zijn kritiek) te plaatsen in een ‘Blog’ eveneens onder de naam ‘Eagle’. De cursief gedrukte tekst is de letterlijke weergave van wat Gurdjieff alias Beëlzebub beweert!


Tsenne Kikke Gepost op: 3/01/2013 10:36:47
Tsenne Kikke

Beëlzebub is slechts een fictief karakter, ontsproten uit de geest van George Ivanovitch Gurdieff, maar niet Gurdjieff zélf natuurlijk.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht